הוראות בטיחות

חדר נינג׳ה טיפוס

 • חובה להשמע להוראות המדריכים. מתאמן שלא ישמע להוראות המדריך יוצא מהפעילות

 • אין לטפס על הקיר או מתקן כלשהוא מעל או מתחת למתאמן אחר!

 • אין לעמוד מתחת או ב"אזור הנפילה" של מטפס

 • הטיפוס על קיר הטיפוס בנעליים בלבד, עדיפות לנעלי טיפוס

 • שימוש במתקני גובה, לרבות קיר טיפוס רק כאשר ישנו מזרן בטיחות מתחתיו

 • יש ליפול מהמתקנים בנפילת חיבוק בטוחה תוך שמירה על המפרקים ובשאיפה בגלגול לאחור

 • אין לרדת מהקיר בקפיצה אלא בטיפוס מטה בלבד

 • יש לדווח מיידית למדריך על כל תקלה בקיר או במתקנים או בעיה פיזית של המטפס

 • הטיפוס מותר אך ורק לילדים שהוריהם חתמו על הסכמה והצהרת בריאות

 • אין לרוץ במדרגות המבנה

 • בחוגים - אימון בנוכחות מדריך שהוסמך על ידי המרכז בלבד